Nye Øyra skule

Nye Øyra skule, Volda, (ca.7.500m2) er ein 3 delt 1-7 skule for 450 elevar med lokaler for musikk- og kulturskulen, samt klasse for framandspråk. Eksisterande paviljongbygg er bevart og nytta til undervisning for Kunst og håndverksfag. Resten av gamleskulen er reve, og erstatta av nye utomhusareal for småskulen. 
Programmering, skisse- og forprosjekt, samt konkurransegrunnlag for totalentreprise blei utført av Skylstad Arkitektur as som totalrådgjevar for Volda kommune. Skulen blei prosjektert med  passivhusstandard, med Norconsult as, Ålesund, som rådgjevar for tekniske fag.

Skulen er bygt i totalentreprise av Veidekke i Volda.